EKSAMINASYON!

 

Ang mga estudiyante sa Korea ay nagsisimula ng mag-aral kahit  madaling araw pa lamang. Sila ay naghahanda na ng mabuti para umasa.  Karamihan sa mga estudiyanted ay mayroon private na guro sa Ingles,  Koreano, Math, at sa iba pa....para makatungtong ng kolehiyo. Mahirap  ang compentensiya habang tumataas ang grado ng mga estudiyante. Sa  America, pag-natapos ka ng high-shool at kolehiyo ay makakakuha ka na ng  trabaho.  

Ang mga Onchon na babae sa Middel school sa America ay mayroong oportunidad sa kanilang kinabukasan. Ang kanilang magulang ay tumutulong  sa kanila para makarating sa taas. Ang aking trabaho ay tulungan sila sa  kanilang Ingles para mas lalo pa silang gumaling sa kanilang pag-aaral.  taga IDAHO ako dito sa Amerika. Kayo ba ay may intirisadong itatanong sa  akin? Ako ang isa sa mga taong nag-tatrabaho sa eskuwelahan ng Korea.    

Dahil sa wala pa akong certificate na magturo, kayong mga "corn  dog" readers ay bibigyan ko ng test tungkol sa social life ng guro at  estudiyante ny Onchon Middle school.

Social Life ng Isang Guro 

(Tama of Mali?)

1. Ang mga guro ay natutulog sa opisina. 

2. May beer sa ref pagkatapos ng party sa kinagabihan  

3. Ang mga estudiyante ay naglilinis, walang janitor 

4. Korporal na parusa sa mga estudiyante  

5. Ang birthday ay holiday at ang mga guro ay namamasyal sa bundok,  umiinom, at nagpupupnta sa club  

6. Binibigyan ny mga estudiyante ang guro ny beer sa picnic party 

7. Sa Home Economics class, ang pag-aaral ny makina ay mas mahabang unit  kaysa sa "sex" na edukasyon. 

8. Ang mga guro ay hindi dinidisiplina ang mga estudiyante ny   nagpapaputol ng baril  

9. Ang mga estudiyante ay nagba-bow sa iyo sa pasilyo ng paaralan 

10. Corn dogs ang handa sa tanghalian 

 

*ANG SAGOT AY NASA KATAPUSAN NG NEWSLETTER*

 

 

   Ang Paaralan ng Korean bersus sa Paaralan ng Amerika

Makikita kaagad ang kaiban ng dalawang paaralan. Una, 55 na  estudiyante ay hindi lumilipat ny classroom. Ang guro ang lumilipat sa  ibang silid-aralan. Mayroon akong Home Ecomica na teacher sa aking  kaliwa at Araling Panlipunan sa kanan. Ang mga magulang ay hindi  bumibisita sa eskuwelahan. Bumibisita lang ang mga magulang kung may  problema ang esuwelahan sa kanilang anak. Pinakahuli, naka military ang  mga estudiyante pag-mayroon meeting. Sila ay 1500 na estudiyante na naka  uniporme na nakikinig sa principal. Ito lang ang karamihan ny pagkakaiba  ng dalawang eskuwelahan.